Счетоводство и услуги

Регистрация на фирми
Изготвяне на индивидуален сметкоплан
Изготвяне на счетоводна политика на фирмата
Осчетоводяване на фирмени документи
Изготвяне на счетоводни регистри от ведомости до баланс и отчет за приходи и разходи
Обработка на складови документи
Изготвяне на ведомости за заплати, трудови договори, уведомления и подаване на информацията свързана с тях
Оформяне на трудови книжки и всички документи свързани с трудовия стаж на персонала
Изготвяне на дневници и справки декларации по ДДС и подаване чрез електронен подпис
Съставяне на годишни финансови отчети
Одиторски заверки
Попълване на годишни данъчни и патентни декларации
Данъчни и финансово-счетоводни консултации
Изготвяне на бизнес програми и планове за финансовите институции
Попълване на статистически форми